• LEMS Girls BB Coach, Paul Shimek
    Email: paul.shimek@thompsonschools.org  
    Phone: 970-613-7601